Werkwijze en Behandelaanbod

De huisarts is degene die u gericht verwijst: hij of zij kan u doorverwijzen voor behandeling binnen de (kortdurende) generalistische basis-ggz of voor behandeling binnen de (langerdurende) gespecialiseerde ggz.

Als de wachttijd tussen aanmelding en intake langer dan 6 weken bedraagt, adviseer ik u, conform de Treek-normen, één van de volgende websites te raadplegen, waarop u kunt zien of de wachttijd bij collega-praktijken minder lang is: psyzorggeldersevallei.nl, vgct.nl, lvvp.nl of emdr.nl. Overigens hanteer ik tussen intake en start van de behandeling geen verdere wachttijd.

Om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen, is het echt nodig een gerichte verwijsbrief van de huisarts mee te nemen naar de eerste afspraak. Hierop moet staan of u verwezen wordt voor behandeling binnen de generalistische basis-ggz of voor behandeling binnen de gespecialiseerde ggz, evenals de melding dat er het vermoeden is van een DSM-5 diagnose.

Gebleken is dat niet iedereen baat heeft bij dezelfde behandelmethodiek. Van belang is om in kort tijdsbestek samen met u uit te zoeken wat voor u de beste aanpak is. Tijdens het eerste gesprek zullen uw klachten en wensen dan ook uitvoerig in kaart worden gebracht en zal ik proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw probleem, van uzelf, uw situatie en van uw voorgeschiedenis. Op grond daarvan overleg ik met u tijdens het daaropvolgende adviesgesprek op welke manier we aan verbetering kunnen werken en welk doel ons daarbij voor ogen staat. Op basis van dat overleg kiezen we voor een bepaalde vorm van behandeling. Indien u daar toestemming voor geeft, zal de huisarts na de intake schriftelijk op de hoogte worden gebracht van uw klachten, de diagnose en het behandelplan. Na afloop van de behandeling zal uw verwijzer in kennis worden gesteld dat de behandeling is afgerond, waaruit deze in grote lijnen heeft bestaan en wat een eventuele einddiagnose is.

Gesprekken vinden meestal éénmaal per week of éénmaal per twee weken plaats. De duur van behandeling binnen de gespecialiseerde ggz is zelden goed van tevoren te voorspellen. Over het algemeen varieert de duur van enkele maanden tot enkele jaren. Vaak spreken we aan het begin een beperkt aantal gesprekken af om daarna samen de balans op te maken en de voortgang te bespreken.

Indien mogelijk, maar sowieso binnen de generalistische basis-ggz, streef ik een (relatief) kortdurende werkwijze na. Kenmerken hiervan zijn dat er doelgericht wordt gewerkt, met als voornaamste focus verlichting van de klachten, herstel van emotioneel evenwicht, bevordering van het inzicht in de klachten en ontwikkeling van vaardigheden om in de toekomst beter met problemen om te gaan.
Soms is een langerdurende behandeling binnen de gespecialiseerde ggz gewenst om daadwerkelijk te kunnen groeien in uw persoonlijke mogelijkheden.

Als dat geïndiceerd is, wordt er gewerkt met EMDR. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring zijn zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf, maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode worden gebruikt. Op www.emdr.nl kunt u over deze therapievorm meer informatie vinden.

Daarnaast kan er gewerkt worden met Mindfulness. Door mindfulness te beoefenen wordt het mogelijk de werkelijkheid te aanvaarden en bewust aandacht te geven aan jezelf en alles om je heen. Leven in het moment. Door het bewustworden en loslaten van automatismen en oordelen, is het mogelijk innerlijke kalmte en rust te bereiken. Dr. Jon Kabat-Zinn, amerikaans hoogleraar, heeft als eerste het begrip mindfulness uit de boeddhistische context gehaald en een acht weken durende training ontwikkeld, waarmee hij de basis heeft gelegd voor het gebruik van mindfulness door artsen en psychotherapeuten in de Verenigde Staten en Europa. Mindfulnesstraining wordt veelvuldig en met succes gebruikt ter bestrijding van piekeren, depressie of burn-out. Op dit moment geef ik geen groepstrainingen, maar integreer ik soms elementen uit de mindfulness in individuele zittingen.

Actueel