Privacybeleid

Privacybeleid volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Hoe ga ik om met uw gegevens?

Brune van Dam Psychotherapie maakt op de website geen gebruik van cookies. Via de website worden geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen. Evenmin worden er bezoekgegevens op de website bijgehouden.

Brune van Dam Psychotherapie respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan mij verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke informatie verzamel ik via onze beveiligde webmail (Yourhosting), telefonisch, of tijdens het intakegesprek. Ik zie het vanzelfsprekend als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Persoonsgegevens

Welke gegevens worden door mij verwerkt?

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die herleidbaar is tot een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen. Denk daarbij aan: naam, adres, geboortedatum, Burgerservicenummer, telefoonnummer, informatie over psychische klachten en verzekeringsgegevens.

Doelstelling gegevensverwerking 

De persoonsgegevens die ik van u ontvang heb ik nodig om aan u de door u verzochte dienstverlening te kunnen bieden, om mij te verantwoorden ten aanzien van de kosten (ziektekostenverzekeraar) en de inhoud van de zorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg).

Ik houd voor iedere cliënt een elektronisch patiëntdossier bij. Ik registreer hierin systematisch iedere cliëntgebonden activiteit en andere gegevens die van belang zijn voor goede en veilige hulpverlening aan de cliënt en voor de verantwoording en toetsbaarheid van het therapeutisch handelen.

Uw elektronisch dossier wordt veilig opgeslagen op het gesloten netwerk van ‘Brune van Dam Psychotherapie’.  Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw elektronisch dossier te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging en vernietiging.

Behoudens wettelijke verplichtingen deel ik geen cliëntgegevens met derden, tenzij er expliciete en specifieke toestemming is van de cliënt.

‘Brune van Dam Psychotherapie’ bewaakt de privacy van de cliënt door alleen de therapeut die rechtstreeks betrokken is bij de behandeling van de cliënt, toegang te verschaffen tot het cliëntdossier. In principe kunnen zorgverzekeraars medische gegevens opvragen bij ‘Brune van Dam Psychotherapie’ in geval van het verlenen van toestemming voor bepaalde vormen van behandeling (machtiging door de zorgverzekeraar) en in het kader van materiële controles.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, zoals bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, handel ik conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Brune van Dam Psychotherapie heeft een overeenkomst met Stichting Benchmark GGZ (SBG) over het aanleveren van benchmarkgegevens. Hieronder vallen onder andere ROM-instrumenten (routine outcome measurement ) Deze gegevens worden niet herleidbaar aangeleverd aan SBG.

In geval van gegevensverstrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek is toestemming van de cliënt vereist, tenzij het niet-herleidbare gegevens betreft.

Waar en hoelang worden uw persoonsgegevens door mij opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden niet bewaard op mijn internetserver maar direct versleuteld verzonden naar mijn systemen en gewist van mijn publieke online omgevingen. In mijn systemen wordt de bewaartermijn toegepast die ik verplicht ben op grond van een wettelijk voorschrift.

Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 20 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit (WGBO).

Ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen.

Naast de reguliere beschermingsmaatregelen die voor al uw persoonsgegevens gelden, worden gevoelige persoonsgegevens versleuteld verzonden, zodat een onbevoegde derde geen kennis kan nemen van die gegevens.

Wijziging en verwijdering van uw gegevens

De cliënt heeft, binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht, recht op inzage en op een afschrift van zijn cliëntdossier. Hij kan hierom verzoeken bij zijn regiebehandelaar. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Verder heeft de cliënt krachtens de wet recht op correctie indien opgenomen feitelijke gegevens niet kloppen. Ten slotte kan hij een verzoek indienen tot vernietiging van zijn dossier bij de behandelaar.

Visitatie, intervisie, supervisie, consultatie

Eens in de vijf jaar vindt er in mijn praktijk een interne kwaliteitscontrole plaats, visitatie genoemd. Dit gebeurt door BIG-geregistreerde collega’s die net als ik beroepsgeheim hebben. Ik geef deze collega’s alleen inzage in uw dossier als u daar desgevraagd toestemming voor hebt gegeven. Zonder uw toestemming mogen de visiteurs het dossier alleen inzien nadat ik alle gegevens heb verwijderd waaruit uw identiteit blijkt.

In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maak ik alleen gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet af te leiden is.

Vragen en feedback

Brune van Dam psychotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@psychotherapie-ede.nl

Actueel